DJURSKYDDET SUNDSVALL

 

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2022

 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande                           Eva Norberg

Vice ordförande                    Lennart Viksten

Ledamot/Kassör                    Birgitta Edström                    

Ledamot/Sekr.                      Jennie Nordfeldt                                                               

Suppleant                             Gudrun Hörnfeldt

Suppleant                             Margareta Dufva                                                                                                                             

Suppleant                             Anette Ekholm                                     

Revisorer                              Kurt Sjöstedt

                                           Mats Löjdahl

Revisorssuppleant                 Ingrid Näsholm

Valberedning                       Jennie Norberg, sammankallande

                                          Kristina Östling                  

                                               

 Medlemmar                        Den 31/12 2022:

                                          Fullbetalande 87 st.

                                          Familjemedlemmar 8 st.

Icke medlemmar                7 st. som får tidningen Djurskyddet.

Styrelsemöten                    Under året har 6 stycken styrelsemöten hållits på Fridhemsgatan 108 B i  Sundsvall, I Tunbyn Sundsvall och Finstavägen 18 Sundsbruk.

                                         Den 23 april hölls ett något försenat årsmöte på Kulturmagasinet, lokal Nordstjernan. Efter stadgeenliga förhadlingar bjöds på kaffe                                                                                                                                       med dopp samt försäjning at lotter till förmån för föreningen. Priserr till lotteriet var skänkta av  DS och medlemmarna.

                                          

Lokal                                Djurskyddet Sundsvall, i fortsättningen kallat DS, har haft sitt kansli med kontor på Finstavägen 18 i Sundsbruk samt förråds utrymme i Tunbyn, Sundsvall.

Skolinformation mm.         Denna typ av information har inte bedrivits av lokalföreningen under verksamhetssåret, då projektet REDE (RespektEmpatiDjurEtik) drivits                                                                                                                            av centralförbundet. Djurskyddet Sverige. REDE är ett utbildningsprogram för lärare som undervisar barn i åldern 6 till 10 år.

                                        Även projektet MiniREDE drivs av Djurskyddet Sverige, det vänder sig till förskolelärare och barn i förskoleåldern (se: www.rede.se).

 Konferenser mm.              Den 3 februari höll förbundet Djurskyddet Sverige en digital ordförandekonferens som vi deltog i genom ordf Eva Norberg.

                                         Den 7- maj hölls förbundsstämma i Stockholm, ordf Eva Norberg representerade Djurskyddet Sundsvall .

 Djurskyddsinsatser           Under verksamhetsåret har följande insatser gjorts:

                                        DS har under året bidragit med pengar till Sundsvalls Djurhem i kampanj för kastrering av hon- och hankatter. Anledningen till kampanjen är att Djurskyddet                                                                                                  Sundsvall vill höja kattens status samt att minska kullar av oönskade kattungar.

                                       Föreningen har lämnat årligt verksamhetsbidrag till Sundsvalls Djurhem.

                                       DS har även vid tillfälle på senvintern givit ett bidrag till stödutfodring av fågel.

Aktiviteter                       Den 14 maj var vi på Dogman i Birsta med info.bord, det var välbesökt.

                                       Samma dag var vi på Hundpromenaden som försäkringsbolaget Agria arrangerade i  Matfors, även dör informerade vi om god djurhållning. Det var bra uppslutning och                                                                                     många bra diskusioner.

                                       21 maj var vi på Vårmarknad i Skönsberg med vårt info.bord, lotter och hembakat bröd som skänkts av medlemmar såldes. Mycket uppskattat av de som besökte vårt                                                                                     bord.

                                       Den 18 juni deltog vi i aktiviteten Cityskoj. som anordnades av Sundsvalls kommun, vi hade vårt info.bord med oss samt 2 st frågetävlingar ang Djur, Priserna var hemliga.

                                       4 okt. Djurens Dag var vi åtr på Dogman i Birsta med vårt info.bord, samt info. och insamling av digitala namnunderskrifter till europeiska medborgarinitiativet "Fur                                                                                        Free Europe" (ett pälsfritt -farmade djur-europa). Bra uppslutning av besökare.

                                       Via annons på vår Facebook sida inför Djurens Dag uppmanade vi människor att skänka bidrag till Djurskyddsarbete.

                                       15 oktober deltog vi i Stestansdagen i Sundsvall med info.bord, lotter, frågetävling med hemligt pris, samt återigen info. och digital namninsamling för "Fur Free                                                                                             Europe".

                                        3-4 dec. Var vi med marknadsbord på Julmarknaden på Norra Berget, även där såldes lotter. Vi sålde hembakt mm skänkt av medlemmar till förmån för                                                                                                          föreningen. Vårt marknadsbord var mycket välbesökt. Penninggåvor kom också in via Swish.       

 Bidrag och gåvor              Bidrag har inkommit från Djurskyddet Sverige.

                                        Penninggåvor har inkommit från styrelseledamöter samt från medlemmar i anslutning till inbetalning av medlemsavgiften.

                                        Även allmänheten har bidragit med penninggåvor via Swish.

                                        Ett antal penninggåvor har inkommit under året till minne av avlidna. Minnesbrev har skickats ut till anhöriga.

                                                     

Ekonomi                            Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska rapporten.

                                   

Övrigt                                Föreningen har sin egen hemsida. För den intresserade med internet finns möjlighet att gå in på adress:                                                                                                                                                                                 http://www.djurskyddetsundsvall.com och läsa om vår verksamhet.

                                         Webbredaktör för hemsidan och vår Facebook sida har varit Birgitta Edström.

                                         Länkar på vår hemsida finns också till bl. a. centralförbundet Djurskyddet Sverige.

                                         Föreningens mycket gamla dokument arkiveras hos Föreningsarkivet.

                                         DS vill uppmärksamma någon som gjort ”Årets Djurskyddsinsatts”. Förslag kan lämnas in till föreningen under året. Inga förslag inkomna.

                                         Med gemensamma krafter drivs Sundsvalls Djurhem genom jourhem. Djurhemmet tar för inkvartering emot katter och andra smådjur som är                                                                                                                          omhändertagna  av länsstyrelsen förutom de hemlösa sällskapsdjur de får in direkt via privatpersoner.        

                                         ”Tack för att du finns” kort har utdelats under året

Slutord                              Ett nytt arbetsår har tagit sin början och vi fortsätter vårt arbete för att förbättra djurens villkor. För att uppnå detta behövs engagemang och                                                                                                                       oegennyttigt arbete och att vi med gemensamma krafter hjälps åt att nå våra mål. Ett förbättrat djurskydd.

                                         Ett mycket varmt tack till föreningens medlemmar, styrelsen, samt enskilda personer och företag som givit oss sitt stöd.

                                         Sundsvall i januari 2023

 

                                         Eva Norberg                                     Lennart Viksten                                          

                                         Ordförande                                       Vice ordförande                                          

                                         Birgitta Edström                              Jennie Nordfeldt                                         

                                         Ledamot/Kassör                                Ledamot/Sekreterare            

                                         Gudrun Hörnfeldt                             Margareta Dufva

                                         Suppleant                                          Suppleant