DJURSKYDDET SUNDSVALL

 

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2020

 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande                           Eva Norberg

Vice ordförande                    Lennart Viksten

Ledamot/Kassör                    Birgitta Edström                    

Ledamot/Sekr.                      Jennie Nordfeldt                                                               

Suppleant                             Gudrun Hörnfeldt

Suppleant                             Margareta Dufva                                                                                                                                                                                   

Revisorer                              Kurt Sjöstedt

                                           Mats Löjdahl

Revisorssuppleant                 Ingrid Näsholm

Valberedning                       Jennie Norberg, sammankallande

                                          Kristina Östling                  

                                               

 Medlemmar                        Den 31/12 2020:

                                          Fullbetalande 107 st.

                                          Familjemedlemmar 9 st.

Icke medlemmar                10 st. som får tidningen Djurskyddet.

Styrelsemöten                    På grund av pågående Corona pandemi har under 2020 bara 2 protokollförda möten hållits på Nackstavägen 42 B i Sundsvall.

Lokal                                Djurskyddet Sundsvall, i fortsättningen kallat DS, har haft sitt kansli med kontor på Finstavägen 18 i Sundsbruk samt förråds utrymme i Tunbyn, Matfors.

Skolinformation mm.         Denna typ av information har inte bedrivits av lokalföreningen under verksamhetssåret, då projektet REDE (RespektEmpatiDjurEtik) drivits av centralförbundet

                                        Djurskyddet Sverige. REDE är ett utbildningsprogram för lärare som undervisar barn i åldern 6 till 10 år.

                                        Även projektet MiniREDE drivs av Djurskyddet Sverige, det vänder sig till förskolelärare och barn i förskoleåldern (se: www.rede.se).

 Konferenser mm.             På grund av pågående Corona pandemi har vi inte varit på några konferenser.

 Djurskyddsinsatser           Under verksamhetsåret har följande insatser gjorts:

                                       DS har via en större penninggåva som vi kallar ”Lundahlfonden” stöttat djur allt enligt instruktionerna i gåvobrevet.

                                       DS har under året bidragit med pengar till Sundsvalls Djurhem i kampanj för kastrering av hon- och hankatter. Anledningen till kampanjen är att Djurskyddet                                                                                              Sundsvall vill höja kattens status samt att minska kullar av oönskade kattungar.

                                       Föreningen har lämnat årligt verksamhetsbidrag till Sundsvalls Djurhem.

                                       Vi har via annonser på vår Face Book sida inför Djurens Dag 4 okt. Kattens Dag  den 29 nov. uppmanat människor att skänka bidrag till vårt djurskyddsarbete.

                                      DS har även givit bidrag till veterinärvård och kastrering för ett antal icke hemlösa katter.

Aktiviteter                     Under året har föjlande aktivitet bedrivits.

                                     Vi var som tidigare år med vårt info.bord på kommunens aktivitet Gärdeskoj den 11 januari, där allt är gratis till förmån för barnfamiljer m.fl. då det är                                                                                                   årets fattigaste månad. Vårt bord var som vanligt välbesökt och mycket uppskattat av barnen och deras föräldrar eftersom vårt material handlar om djur och

                                     deras välmående.

                                     Den 14 mars hölls årsmöte på Kulturmagasinet, lokal Nordstjernan. Efter stadgeenliga förhandlingar bjöds på kaffe med dopp samt försäljning av lotter till                                                                                                förmån för föreningen. Priser till lotteriet och bakverk till kaffet var skänkta av DS och medlemmar.

                                     Den 4 oktober – Djurens Dag fanns vårt info. bord på Arken Zoo i Birsta för att uppmärksamma att det är Djurens Dag, inte bara i Sverige utan det är en                                                                                                      internationell dag som firas i alla världsdelar med insamlingar via konserter, välsignelse av djur i kyrkor mm. Bordet var i år tyvärr obemannat så vi kunde inte                                                                                         svara på några frågor från allmänheten.

 Bidrag och gåvor           Bidrag har inkommit från Djurskyddet Sverige.

                                     Penninggåvor har inkommit från styrelseledamöter samt från medlemmar i anslutning till inbetalning av medlemsavgiften.

                                     Även allmänheten har bidragit med penninggåvor via Swish.

                                     Insamlingsbössa till förmån för föreningen har ställts upp på Arken Zoo i Birsta.

                                     Ett antal penninggåvor har inkommit under året till minne av avlidna. Minnesbrev har skickats ut till anhöriga.

                                                     

Ekonomi                        Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska rapporten.

                                   

Övrigt                           Föreningen har sin egen hemsida. För den intresserade med internet finns möjlighet att gå in på adress:

                                    http://www.djurskyddetsundsvall.com och läsa om vår verksamhet.

                                    Webbredaktör för hemsidan och vår Face Book sida har varit Birgitta Edström.

                                    Länkar på vår hemsida finns också till bl. a. centralförbundet Djurskyddet Sverige.

                                    Föreningens mycket gamla dokument arkiveras hos Föreningsarkivet.

                                    DS vill uppmärksamma någon som gjort ”Årets Djurskyddsinsatts”. Förslag kan lämnas in till föreningen under året.

                                    Inga förslag inkomna.

                                    Med gemensamma krafter drivs Sundsvalls Djurhem genom jourhem. Djurhemmet tar för inkvartering emot katter och andra smådjur som är omhändertagna av                                                                                         länsstyrelsen förutom de hemlösa sällskapsdjur de får in direkt via privatpersoner.

                                    ”Tack för att du finns” kort har utdelats under året

                                     Tack vare ett mycket gott samarbete 2020 med Sundsvalls Djurhem har vi förhoppningen att få fortsätta även 2021 med samma upplägg.

 

Slutord                          Ett nytt arbetsår har tagit sin början och vi fortsätter vårt arbete för att förbättra djurens villkor. För att uppnå detta behövs engagemang och oegennyttigt arbete och                                                                             att vi med gemensamma krafter hjälps åt att nå våra mål. Ett förbättrat djurskydd.

                                    Ett mycket varmt tack till föreningens medlemmar, styrelsen, samt enskilda personer och företag som givit oss sitt stöd.

                                    Sundsvall i januari 2021

 

                                    Eva Norberg                                           Lennart Viksten                                          

                                    Ordförande                                             Vice ordförande                                          

                                    Birgitta Edström                                    Jennie Nordfeldt                                         

                                    Ledamot/Kassör                                     Ledamot/Sekreterare            

                                    Gudrun Hörnfeldt                                 Margareta Dufva

                                    Suppleant                                              Suppleant