Djurskyddet Sundsvalls

Historia

 

För Djuren sedan

 

1888 

 

Stenstansdagarna på stan 2011

 

Djurskyddet Sundsvall tidigare Sundsvalls Djurskyddsförening, en förening med gamla anor.

 

Föreningen startades 1888 på uppdrag av länets hushållningssällskap och fick namnet Sundsvalls Djurskyddsförening. 2004 bytte föreningen namn till Djurskyddet Sundsvall.

 Första mötet hölls närmare bestämt söndag den 11 mars 1888. Vid mötet valdes lektor L. M. Neuman till föreningens första ordförande. Alla närvarande, ca 60 personer tecknade sig som medlemmar.

 Vid det konstituerande mötet antogs förslaget till stadgar och förening-ens ändamål var: Att verka för en mildare behandling av djuren inom kommunen och då i synnerhet se till att dessa vid slaktning icke underkastats svårare plågor än nödvändigt är.

Att särskilt arbeta för att hos det uppväxande släktet väcka intresse för omsorg om djuren.

Att söka bereda djuren det skydd och den lättnad i deras mödor som kan åstadkommas.

1939 kom tillägget:

Att genom uppsättande av lämpliga fågelbon verka föra att nyttiga småfåglar måtte trivas i stadens parker och planteringar.

 Redan i slutet av 1888 hade föreningen 114 medlemmar.

 

Under återuppbyggnaden av Sundsvall efter branden försökte föreningen genom att reagera och agera, förbättra situationen för arbetshästarna som hjälpte till med att frakta bort jordmassor för nya husgrunder och transportera de tunga stenblock som behövdes för byggandet.  Transporterna var tunga och hästarna for många gånger mycket illa.

Här kommer några utdrag ur protokoll genom åren, de berättar om en verksamhet som inte är helt olik den som bedrivs idag.

 Protokoll 23 september 1899

Sundsvalls Djurskyddsförening fick genom fröken Johanna Hägg i Visby denna dag såsom gåva mottaga 5 000 kronor

 

Protokoll 16 februari 1907

Under 1906, 19 fall av djurplågeriförseelser. 17 åtalade, böter tillsammans 210 kronor.

 Protokoll 5 maj 1910

Efter anmodande av prisskrivning bland lärjungarna i Sundsvalls Folk-skolor över ämnet Djurskyddet inlämnades 85 stycken

1:a pris      2,50 kr

2:a pris      2 kr

 Protokoll 14 januari 1911

§ 8  Föredrogs utredning och förslag rörande omorganisation av djur-skyddsverksamheten i Sverige

 Protokoll 15 februari 1911

§ 3  19 fall av djurplågeri. 11 har föranlett åtal, ådömda böter tillsammans

160 kronor. Övriga 8 har icke kunnat åtalas p.g.a. svävande veterinärintyg

 Protokoll 12 mars 1971

§ 2  Medlemsvärvning igångsätts, medlemskort distribueras via posten.

Tvåårs avgift 10 kr godkänns av styrelsen att föreläggas årsmötet.

Rabatt vid inköp av fågelfrö förutsattes

 § 4  Djurskydds kongressen 1972 hölls i Sundsvall (kongressen hade tidigare år hållit i Paris såväl som London).

 1966 kom Selångers Djurskyddsförening och 1976 kom Njurunda Djurskyddsförening att ingå i Sundsvalls Djurskyddsförening.

Föreningen låg vilande under perioden 1987-1988, på grund av sjukdom och avflyttningar. Vid konstituerande sammanträde den 20 juni 1988, framlades önskemål från medlemmarna att föreningen skulle återupptaverksamheten. Till ordförande valdes då Eivor Karis.

 

Under Eivor Karis ledning fortsatte föreningen att sprida djurskydds-kunskap till skolungdom. Under åren 1993-94 genomfördes en skol-kampanj,  Eivor var ute i Sundsvalls grundskolor och informerade samt delade ut djurskyddets egen tidning och annan relevant litteratur och skolbarnen ritade fina teckningar som de skickade till Djurskydds-föreningen som tack.

 

Ett antal av dessa teckningar finns bevarade i Medelpads Föreningsarkiv.

 

 Numera bedrivs skolinformationen i organisationen via Djurskyddet Sveriges projekt REDE (RespektEmpatiDjurEtik).

 

 I begynnelsen var föreningen beroende av gåvor och donationer, nu söker man olika bidrag hos Djurskyddet Sverige eller andra aktörer, eftersom föreningen inte har kommunalt eller statligt stöd.

 

 I 125 år har föreningen arbetat för att förbättra djurens situation. Tanken med verksamheten är idag i stort sätt densamma som från början.

 

Att människor skall ha ett ansvarsfullt och empatiskt förhållande till alla djur.

 

Att få upp ögonen på allmänheten inför de grymheter som djur tyvärr fortfarande genomlider i vårt samhälle.

 

Några av föreningens direkta djurskyddsinsatser är t.ex. stödutfodring av vinterfågel och rådjur, uppsättning av fågelholkar, kastrerings- och ID-märknings kampanjer riktad mot katter, för att höja deras status samt månatlig sponsring av Sundsvalls Djurhems verksamhet.

 

 Den rikstäckande kampanjen ”Älskade katter märker man” deltog Djurskyddet Sundsvall i. Vi samlade namnunderskrifter ang. lag på märkning av katter så att alla skulle ha en känd ägare. Namnunderskrifterna överlämnades till dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson.

 

 Det vi hoppas på nu är att djurskyddslagsutredningen som ligger hos regeringen skall resultera i bl. a. en sådan lag.

 

 Under tiden fortsätter vårt arbete för att förbättra djurens villkor.

 

För att uppnå detta behövs engagemang och oegennyttigt arbete och att med gemensamma krafter hjälpas åt att nå målet.

 

 

 

Ett förbättrat djurskydd.