DJURSKYDDET SUNDSVALL

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande                           Eva Norberg

Vice ordförande                     Lennart Viksten

Ledamot/Kassör                    Birgitta Edström                    

Ledamot/Sekr.                      Jennie Nordfeldt                                                               

Ledamot                               Marie-Louise Asp

Suppleant                              Gudrun Hörnfeldt

Suppleant                              Margareta Dufva                                                                                                                                                                         

Revisorer                              Kurt Sjöstedt

                                            Mats Löjdahl

Revisorsuppleant                   Ingrid Näsholm

Valberedning                         Jennie Norberg, sammankallande

                                            Kristina Östling                     

Medlemmar                           Den 31/12 2017:

                                            Fullbetalande 98 st.

                                            Familjemedlemmar 15 st.

Icke medlemmar                   12 st. som får tidningen Djurskyddet.

Styrelsemöten                        Under 2017 har 8 protokollförda möten hållits på Fridhemsgatan

                                             108 B och Nackstavägen 42 B i Sundsvall samt Tunbyn i Matfors.

Lokal                                      

Djurskyddet Sundsvall, i fortsättningen kallat DS, har haft sitt kansli med kontor                                               på Finstavägen 18 i Sundsbruk samt förråds utrymme i Tunbyn, Matfors. 

Skolinformation mm.     

Denna typ av information har inte bedrivits av lokalföreningen under verksamhetsåret, då projektet REDE (RespektEmpatiDjurEtik) drivs av centralförbundet Djurskyddet Sverige. REDE är ett utbildnings-program för lärare som undervisar barn i åldern 6 till 10 år.

Även projektet MiniREDE drivs av Djurskyddet Sverige, det vänder förskolelärare och barn i förskoleåldern (se: www.rede.se).

I samarbete med Djurskyddet Sverige och övriga lokalföreningar deltog vi i en namninsamling under sept. - okt. 2017 mot jord-bruksverkets förslag att skilja griskultingarna från suggan redan vid 21 dagar i stället för nuvarande 28 dagar. Totalt 18 292 namn-underskrifter samlades in och lämnades till jordbruksministern den 18 okt.

Konferenser mm.          

På Föreningsdagarna 17-19 mars i Stockholm deltog Eva Norberg och Jennie Nordfeldt som representanter för DS.

                           

Djurskyddsinsatser

Under verksamhetsåret har följande insatser gjorts:

DS har skänkt bl.a. pellets till stödutfodring av rådjur.

En större summa har lämnats som bidrag till en katt, som behövt extra kostsam veterinärvård.

DS har i början av året initierat en subventionerad kastrerings och id-märkningskampanj av hon- och hankatter i samarbete med Veterinärhuset Södra Berget, det är femtonde året i rad DS bedriver denna kampanj, plats fanns för 75 honkatter och 50 hankatter. Anledningen till kampanjen är att Djurskyddet Sundsvall vill höja kattens status samt att minska kullar av oönskade kattungar.

 Föreningen har lämnat årligt verksamhetsbidrag till Sundsvalls Djurhem.

 Vi även samlat in pengar från 1 dec. – 27 dec. 2017 genom att människor kunnat skänka penninggåvor till oss som vi sedan oavkortat betalat ut till Djurhemmet som en julgåva.

 

Aktiviteter        

I början av året startade kastreringskampanjen 2017 i samarbete med Veterinärhuset Södra Berget.       

Den 25 mars hölls årsmöte på Birsta Hundcenter. Efter stadgeenliga förhandlingar bjöds på kaffe med dopp samt försäljning av lotter till förmån för föreningen. Priser till lotteriet och bakverk till kaffet var skänkta av DS och medlemmar.

Den 6 juni, Sveriges Nationaldag, fanns vi med ett informationsbord i centrala Sundsvall samt deltog i paraden. Bordet var som vanligt välbesökt.

Den 20 augusti var vi med informationsbordet på Sundsvalls KattKlubbs utställning i Gärde, vuxna och barn besökte oss för att se och höra vårt budskap – att bl.a. berätta om god djurhållning.

Den 4 oktober Djurens Dag, var vi på Arken i Birsta med vårt informationsbord, många intresserade kom till oss och lyssnade på vårt budskap men berättade även om livet tillsammans med sina egna djur.

Den 3 december Kattens Dag, hade DS sitt informationsbord på Arken i Birsta, även där såldes lotter till förmån för föreningen.

 Bidrag och gåvor    

 Har inkommit från Djurskyddet Sverige, styrelseledamöter och medlemmar.

 Ekonomi 

 Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska rapporten.

Övrigt                   

Föreningen har sin egen hemsida. För den intresserade med internet finns möjlighet att gå in på adress:

http://www.djurskyddetsundsvall.com och läsa om vår verksamhet.

Webbredaktör för hemsidan och vår Face Book sida har varit Birgitta Edström.

Länkar finns också till bl. a. centralförbundet Djurskyddet Sverige

Föreningens mycket gamla dokument arkiveras hos Föreningsarkivet

DS vill uppmärksamma någon som gjort ”Årets Djurskyddsinsatts”. Förslag kan lämnas in till föreningen under året. Inga förslag inkomna.

Med gemensamma krafter drivs Sundsvalls Djurhem genom jourhem. Djurhemmet har även ett avtal med polisen i Sundsvall ang. inkomna hemlösa/ägarlösa katter.

Insamlingsbössor till förmån för föreningen har ställts upp på bl.a. Arken Zoo i Birsta och Sundsvall, Djurkompaniet i Birsta

Ett antal penninggåvor har inkommit under året till minne av avlidna. Minnesbrev har skickats ut till anhöriga.

Penninggåvor har även inkommit från medlemmar i bl. a. i anslutning till inbetalning av medlemsavgiften.

”Tack för att du finns” kort har utdelats under året.

Tack vare ett mycket gott samarbete 2017 med Veterinärhuset Södra Berget har vi förhoppningen att få fortsätta även 2018 med dem i kastreringskampanjen.

 

Slutord                 

Ett nytt arbetsår har tagit sin början och vi fortsätter vårt arbete för att förbättra djurens villkor. För att uppnå detta behövs engagemang och oegennyttigt arbete och att vi med gemensamma krafter hjälps åt att nå våra mål. Ett förbättrat djurskydd.

 Ett mycket varmt tack till föreningens medlemmar, styrelsen, företag, myndigheter, lokalpress samt enskilda personer som givit oss sitt stöd.

 

                                    Sundsvall i mars 2018

 

                      Eva Norberg                                 Lennart Viksten                                           Birgitta Edström

                      Ordförande                                   Vice ordförande                                           Ledamot/Kassör

                       Jennie Nordfeldt                          Marie-Louise Asp                                        

                       Ledamot/Sekr.                             Ledamot

                       Gudrun Hörnfeldt                         Margareta Dufva

                       Suppleant                                    Suppleant